WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, od dnia 02.04.2012 mocą Uchwały Rady Gminy Brzeżno Nr XL/172/2014 z 03 marca 2014 r. na terenie gminy Brzeżno, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:


LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 mdostarczonej wody 3,08 zł 3,33
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody) 7,01 zł 7,57 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)
8,89 zł 9,60 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 3,50 zł 3,78 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 3,50 zł 3,78 zł
6 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody)
5,62 zł 6,07 zł
7
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) 7,50 zł
8,10 zł
8 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,03 zł

9,75 zł

 

W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zgodnie z uchwałą nr XL/172/2014 Rady Gminy Brzeżno z dnia 03 marca 2014r. ustala się dopłatę z budżetu gminy dla wszystkich grup odbiorców w wysokości:

- 0,42 zł netto do każdego sprzedanego 1 m3 wody oraz,

- 1,39 zł netto do każdego odprowadzonego 1 m3 ścieków.