„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2017 r. na terenie Gminy Dobra w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1. Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,99 4,31 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,12 7,69 zł/miesiąc

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,99 4,31 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,55 5,99 zł/miesiąc

2. Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :                      

lp                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 294,13 317,66