"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) terenie gminy Maszewo w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych przedłużeniu ulega obowiązująca taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,97 4,29 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,87 9,58 zł/miesiąc

  

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,97 4,29 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,50 8,10 zł/miesiąc

         2.Ceny i stawki za odebrane ścieki :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,15 9,88 zł/m3

         3.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan. :         

lp                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 297,17 320,94
2 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego 282,00 304,56

4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w posiadanie przedsiębiorstwa :  

lp.                            Nazwa Cena netto Cena brutt
1 Zawiesina ogólna 0,55zł/m 0,59zł/m
2 BZT 5 0,55zł/m 0,59zł/m
3 ChZT 0,55zł/m 0,59zł/m