WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iżod dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r.na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858)na terenie gminy CHOJNA w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,78 5,16 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,31 8,97 zł/miesiąc

  

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,78 5,16 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,01 7,57 zł/miesiąc

3

Grupa 3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,78 5,16 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 3,54 3,82 zł/miesiąc

         2.Ceny i stawki za odebrane ścieki :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 8,50 9,18 zł/m3

         3.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan. :         

lp                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 297,17 320,94
2 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego 282,00 304,56

4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w posiadanie przedsiębiorstwa :                     

Lp.                            Nazwa Cena netto Cena brutto
1 Zawiesina ogólna 0,55zł/m 0,59zł/m
2 BZT 5 0,55zł/m 0,59zł/m
3 ChZT 0,55zł/m 0,59zł/m