Akty prawny do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (rozpmi120302.pdf)rozpmi120302.pdf[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) ]
Pobierz plik (rozpmi140102.pdf)rozpmi140102.pdf[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) ]
Pobierz plik (rozpmi200702.pdf)rozpmi200702.pdf[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)]
Pobierz plik (rozpmz191102.pdf)rozpmz191102.pdf[Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) ]
Pobierz plik (Dz_U_Nr_72_poz_747.pdf)Dz_U_Nr_72_poz_747.pdf[Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścisków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) ]