Laboratorium Badania Wody i Ścieków - dział w pionie technicznym Spółki prowadzący pełen zakres badań wody i ścieków pod względem fizyko-chemicznym, umożliwiający stały monitoring właściwej pracy eksploatowanych obiektów, ściśle współpracujący z Oddziałami Terenowymi i innymi Działami Spółki.

Do zadań Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągów Zachodniopomorskich Spółki z o.o. należy:

  • kontrola jakości wody surowej pobieranej ze studni głębinowych
  • stały monitoring procesów technologicznych na ujęciach wody oraz jakości wody uzdatnionej
  • kontrola jakości ścieków surowych wpływających na oczyszczalnie ścieków
  • stały monitoring jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni ścieków oraz ścieków popłucznych powstających w stacjach uzdatniania wody
  • świadczenie usług dla klientów

Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków w systemie jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzonym Certyfikatem Akredytacji AB 1559.

Certyfikat Akredytacji mini