„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 25.03.2017r. mocą Uchwały Rady Gminy Banie Nr XIX/163/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. na terenie gminy Banie, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,98 4,30 zł/m3
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,98 9,70 zł/miesiąc
3 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,98 4,30 zł/m3
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,46 8,06 zł/miesiąc
5 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,98 4,30 zł/m3
6 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 4,43 4,78 zł/miesiąc
7 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 7,76 8,38 zł/m3

     2.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :                 

lp                            Nazwa   Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 294,09 317,62
2 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego 282,00 304,56