„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 i 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2017r. na terenie gminy Stargard, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

Lp. Taryfowa grupa odbiorcy Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.
1 Grupa 1   Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,33 3,60 zł/m3
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 6,86 7,41 zł/miesiąc
2 Grupa 2   Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,33 3,60 zł/m3
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,53 5,97 zł/miesiąc
3 Grupa 3   Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,33 3,60 zł/m3
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 4,27 4,61 zł/miesiąc

   2.Ceny i stawki za odebrane ścieki :

       Lp. Taryfowa grupa odbiorcy Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.
1 Grupa 1   Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,80 10,58 zł/m3
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 2,50 2,70 zł/miesiąc
2 Grupa 2   Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,80 10,58 zł/m3
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,50 2,70 zł/miesiąc
3 Grupa 3   Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,80 10,58 zł/m3

   3.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan. :       

       Lp.                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 292,13 315,63
2 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego 282,00 304,56

4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w posiadanie przedsiębiorstwa :                                              

Lp.                            Nazwa Cena netto Cena brutto
1 Zawiesina ogólna 0,55zł/m 0,59zł/m
2 BZT 5 0,55zł/m 0,59zł/m
3 ChZT 0,55zł/m 0,59zł/m