„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 20.04.2014 na terenie gminy BIELICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:


LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 mdostarczonej wody 3,55 zł 3,83
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody) 4,90 zł 5,29 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla oprowadzania ścieków
2,77 zł 2,99 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 4,14 zł 4,47 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 4,14 zł 4,47 zł
6 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody)
6,93 zł 7,48 zł
8 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 8,40 zł

9,07 zł

 

W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie  informuje, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 4/2014 r. z dnia 14.04.2014 Prezesa Wodociągów Zachodniopomorskich Spółki  z o.o.  w Goleniowie od dnia 20.04.2014 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za 1 m3 ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Bielicach  eksploatowanego przez Wodociągi zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w wysokości 5,00 zł brutto/m3