„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ... (Dz.U. 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2014 r. na terenie gminy GRYFICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wod 4,27 zł 4,61
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 9,67 zł 10,44 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 5,18 zł 5,59 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 8,30 zł 8,96 zł

 

W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.